Vidingsjöskogens naturreservat 


Områdesid: 1013
Objektnummer: 854873
Naturvärdesklass: 1
Motiv: Bi, F
Areal: 79,20 hektar

Datum för besök
Inga uppgifter funna

Areellt skydd
Naturreservat
Natura2000
 
Naturvärdesbedömning
Vidingsjöskogen innehåller tätortsnära skogar av stort värde för friluftslivet men även stora biologiska värden, främst i sumpskogar. Det finns även ovanligt stora arealer "bondeskog" i bemärkelsen flerskiktade skogar med stort inslag av gamla träd. Stormarna 2005 och 2007 tillförde stora mängder död ved. Till den artrika lägre floran hör flera rödlistade arter som grön sköldmossa (NT), frostig trädgrönelav (DD), mjölmusseron (NT) och vednavling (NT) samt glansfläck (RR) som är regionalt rödlistad. Det finns även ett flertal rödlistade skalbaggsarter däribland Hapalaraea vilis (VU) och Prionocyphon serricornis (NT). Området är kommunalt naturreservat och ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefull natur som ska skyddas.
Områdesbeskrivning
Vidingsjöskogen kallas här ett område söder om motionscentret ned mot Ryttartorpet och Ekäng. Området domineras av barrskogar som ofta är äldre och flerskiktade "bondeskogar", som oftast är skogligt välskötta. De har därför litet innehåll av död ved men är ändå avsevärt mer variationsrika än en genomsnittlig barrskog. Stormarna Gudrun och Per 2005 och 2007 har dock kraftigt ökat reservatets innehåll av död ved. Områdets sumpskogar har i allmänhet stått orörda och har stort inslag av gamla och senvuxna träd. Det är ovanligt att det finns så orörda skogsytor så nära inpå en stad.

Sydväst och söder om motionscentret finns en långsträckt alkärr ett stycke innanför brynet till den öppna marken. Träden står bitvis på kraftiga socklar och på några platser är det gott om död ved, bland annat liggande grövre alar, tallar och granar. I kärret finns inslag av glasbjörk och gran. Till signalarterna hör stubbspretmossa, långfliksmossa, vedtrappmossa och kornknutmossa samt lavarnagulnål och frostig trädgrönelav (DD). Sydost om sumpskogen och ned mot mitten av reservatet finns ett tämligen stort område med gammal barrskog runt motionsspårets sträckning. I norr finns en blockig nordsluttning med mycket gran. Här finns lövinslag med gamla, senvuxna men ej så grova aspar, björkar och ekar. Här finns också enstaka grövre lågor av gran. I söder dominerar gammal tall och här finns hällmarker och storblockiga partier. Även här finns inslag av gamla grova granar. På gamla tallar växer de mindre vanliga lavarna liten spiklav och grynig blåslav. På stora block påträffades den sällsynta skuggblåslaven (RR). Även hänglavfloran är förhållandevis väl utvecklad.

Centralt i området finns ett par fina sumpskogar. Den ena är belägen 500 meter nordost om Ekö. Det är en klibbaldominerad, mycket blöt sumpskog med stark sockelbildning, bitvis med karaktären av små öar omflutna av vatten. Här finns gott om död ved och en mycket rik moss- och lavflora. De mest anmärkningsvärda arterna är kornknutmossa, bollvitmossa, gulnål och rikligt med glansfläck som växer på klibbalbaser och den ovanliga stora revmossan som finns på alsocklar. Dessa arter kräver hög och stabil luftfuktighet. Den andra sumpskogen ligger cirka 500 meter öster om Ryttartorpet och är en blandsumpskog med gamla grova tallar. Under tallarna finns klibbal, glasbjörk och gran. Området har varit orört länge och här finns mycket gott om död ved, bland annat grova lågor av tall. Här är även rikligt med död gran och lövved och alarna har ibland välutvecklade socklar. Här finns rikligt med blåmossa i stora kuddar och på en gammal stubbe hittades grön sköldmossa. Det mest anmärkningsvärda är ändå den tämligen rika förekomsten av den sällsynta kornknutmossan på lågorna. Här finns ocksåå vedtrappmossa och den sällsynta ved svampen liten tickmussling. Det här är troligen de finaste sumpskogarna överhuvudtaget på den kommunägd mark i Linköping.

Även i öster finns ett värdefullt alkärr. Mellan sumpskogar och äldre barrskogar finns mindre områden med bland annat tallungskog.

De södra delarna öppnar sig mot eklandskapet med ekrika brynmiljöer. Här finns en del vidkroniga ekar som ej är så grovbarkiga ännu. Vid Ryttartorpet i sydväst börjar en betad ekhagmark med tall på berget i de centrala delarna. Ekarna är ganska vidkroniga men ej så gamla, inslag av björk. Floran är betespräglad med korskovall, rödven, knägräs, ljung och blodrot. Hagen sträcker sig österut ända till Brushumdsklubben. Vid Ekö finns Äldre och yngre ekar, hassel och andra buskar i den torra hagen. Till lavfloran i de sydvända brynen hör bland annat kyrkogårdslaven som påträffats på asp.

Sommaren 2003 inventerades skalbaggsfaunan och man fann då 13 rödlistade arter, 8 regionalt rödlistade arter och 2 arter som var nya fynd för Östergötland. Utöver detta fanns även 10 indikatorarter.
Åtgärder och bibehållande av värden
Naturvärdet består om området sköts enligt föreslagen skötselplan.
Noteringar
Ändrat 2007-10-31, 2012 av SG.
Rödlistade arter
Albrunbagge, Abdera affinis (LC/NE)
Bandad albrunbagge, Abdera flexuosa (LC/NE)
Blåvingad lövsvampbagge, Tetratoma fungorum (LC/NE)
Bred tickgnagare, Dorcatoma flavicornis (LC/NE)
Bålgeting, Vespa crabro (LC/NE)
Bålgetingfuktbagge, Cryptophagus micaceus (LC/NE)
Frostig trädgrönelav, Scoliciosporum pruinosum (LC/NE)
Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis (LC/NE)
Kornknutmossa, Odontoschisma denudatum (NT)
Korstecknad svampbagge, Mycetina cruciata (LC/NE)
Ljusfläckig vedsvampbagge, Mycetophagus piceus (LC/NE)
Mjölmusseron, Tricholoma ustaloides (NT)
Skuggblåslav, Hypogymnia vittatta (RR)
Stekelbock, Necydalis major (NT)
Stjärnhovstryffel, Choiromyces venosus (LC/NE)
Större svampklobagge, Mycetochara axillaris (LC/NE)
Tallticka, Phellinus pini (NT)
Vednavling, Omphalina xanthophylla (LC/NE)
Vedtrappmossa, Anastrophyllum hellerianum (NT)
Vågbandat ordensfly, Catocala sponsa (LC/NE)
-, Crossocerus assimilis (LC/NE)
-, Cryptophagus quercinus (NT)
-, Dorcatoma robusta (LC/NE)
-, Euplectus bescidicus (LC/NE)
-, Hapalarea linearis (LC/NE)
-, Haploglossa gentilis (LC/NE)
-, Ipidia binotata (NT)
-, Microscydmus nanus (NT)
-, Phyllodrepa vilis (NT)
-, Platysoma lineare (NT)
-, Prionocyphon serricornis (LC/NE)
-, Prionocyphon serricornis (LC/NE)
-, Ptenidium turgidum (LC/NE)
-, Rhizophagus cribratus (LC/NE)
-, Sepedophilus bipunctatus (LC/NE)
Referenser
Eklandskapet
Nyckelbiotopsinventeringen
Vidingsjöskogens naturreservat. Beslut och skötselplan.
Vidingsjöskogarna, skydd, skötsel och naturvärden samt något om moss- och lavfloran
Inventering av skalbaggar i tre naturreservat i Linköpings kommun - Sommaren 2003
Inventering av insekter i granmiljöer i Linköpings kommun