Ullstämmaskogens naturreservat 


Områdesid: 1014
Objektnummer: 854874
Naturvärdesklass: 1
Motiv: Bi, F
Areal: 67,71 hektar

Datum för besök
Inga uppgifter funna

Areellt skydd
Naturreservat
Natura2000
 
Naturvärdesbedömning
I Ullstämmaskogen sydost om Börstorp finns ovanligt stora arealer gammal barrblandskog på fast mark. Här finns bestånd rika på krävande arter i den lägre floran och faunan. Bland annat finns många ovanliga barrskogskryptogamer i områdets gamla, orörda alkärr och sumpskogar. Här finns även värdefulla lövbestånd, främst i form av igenväxningsmarker. Ullstämmaskogen är kommunalt naturreservat och ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefull natur som ska skyddas.
Områdesbeskrivning
Av området som här kallas Ullstämmaskogen utgör närmare halva ytan skogar som utpekades som värdefulla vid nyckelbiotopsinventeringen. I öster finns ett stort område med äldre grandominerad barrskog som i sin östra del har en del talldominerade partier. Ett par mindre surdråg med alinslag finns. I västra delen av området gjordes ett mycket överraskande fynd. På en grov granlåga växte rikligt av den i Sverige mycket sällsynta gräddtickan (NT). Den finns främst i urskogsmiljöer i norra Sverige och fynden i Götaland är mycket få. I anslutning till barrskogen ligger väster om Östgötaleden, in mot reservatets mitt en ganska blöt sumpskog som domineras av klibbal med inslag av björk, tall och gran. Det är välutvecklade socklar på alarna och gott om död ved. Här finns en mycket artrik moss- och lavflora med de sällsynta arterna vedtrappmossa, stor revmossa, kornknutmossa, stubbtrådmossa, smalskaftslav, ullticka och glansfläck samt skriftlav, långfliksmossa och källpraktmossa.

I områdets norra tredjedel finns områden med omväxlande sumpskogsstråk och fast mark. Det är dels ett talldominerat barrskogsområde med stort inslag av gran och med små klibbalkärr och surdrog. Det är ganska gott om död ved och gamla tallar. Ett stort rovfågelbo finns i en av tallarna. Till moss- och lavfloran hör glansfläck, skriftlav, rörsvepemossa, långflikmossa och kornknutmossa. Här finns även en långsträckt alsumpskog med ett tidigare hygge i direkt anslutning i söder. Alarna uppvisar ganska riklig sockelbildning och det finns en hel del död ved.

I områdets sydvästra hörn finns ett äldre blandskogsområde som varit orört länge. Här finns många gamla aspar och gott om död ved av både barr och lövträd. Även inslag av äldre lågor. I väster finns ett berg med en del senvuxna ekar. På en lodyta i norr växer skuggblåslav (RR) och det finns även rävticka och långfliksmossa i området. Vidare mot öster och sydost finns värdefulla äldre bestånd med både barr- och lövskog. Värdefullt inslag av död ved av bland annat asp och gran. Av ovanliga arter har gullgröppa och rosenticka (NT) påträffats. Här finns också gulporing, grön sköldmossa, platt spretmossa och vedflikmossa. Även barkticka och flera intressanta marksvampar samt frostig trädgrönelav, liten punktlav och orkidén knärot är påträffade inom området.

Längst i söder, vid två gamla torpgrunder öppnar sig skogen där de gamla åkrarna och hagarna förr låg. Här finns en hel del ek i de sydvända brynen.

De båda stormarna Gudrun och Per 2005 och 2007 har bidragit till att skogen fått betydligt mer död ved, något som är positivt för dess naturvärde.

Sommarenn 2003 utfördes en inventering av skalbaggar i reservatet. Man fann då 10 rödlistade arter.
Åtgärder och bibehållande av värden
Naturvärdet består om området sköts enligt föreslagen skötselplan.
Noteringar
Rev 2012
Rödlistade arter
Albrunbagge, Abdera affinis (LC/NE)
Bandad albrunbagge, Abdera flexuosa (LC/NE)
Bålgetingfuktbagge, Cryptophagus micaceus (LC/NE)
Frostig trädgrönelav, Scoliciosporum pruinosum (LC/NE)
Gräddticka, Perenniporia subacida (VU)
Gulhornad gaddbagge, Mordellistena variegata (NT)
Gulporing, Junghuhnia luteoalba (NT)
Kornknutmossa, Odontoschisma denudatum (NT)
Korstecknad svampbagge, Mycetina cruciata (LC/NE)
Liten punktlav, Acrocordia cavata (LC/NE)
Rosenticka, Fomitopsis rosea (NT)
Rödpalpad rödrock, Ampedus hjorti (LC/NE)
Skuggblåslav, Hypogymnia vittatta (RR)
Smalskaftslav, Chaenotheca gracilenta (VU)
Stubbtrådmossa, Cephalozia catenulata (NT)
Svartbrun brunbagge, Phloiotrya rufipes (NT)
Tallticka, Phellinus pini (NT)
Tretandad svampborrare, Cis quadridens (NT)
Tungticka, Piptoporus quercinus (EN)
Ullticka, Phellinus ferrugineofuscus (NT)
Vedflikmossa, Lophozia longiflora (NT)
Vedtrappmossa, Anastrophyllum hellerianum (NT)
-, Calvia decemguttata (LC/NE)
-, Dorcatoma robusta (LC/NE)
-, Epuraea guttata (LC/NE)
-, Euplectus bescidicus (LC/NE)
-, Hapalarea linearis (LC/NE)
-, Ipidia binotata (NT)
-, Microscydmus nanus (NT)
-, Paromalus parallelepipedus (LC/NE)
-, Ptenidium turgidum (LC/NE)
-, Pteryngium crenatum (LC/NE)
Referenser
Vidingsjöskogarna, skydd, skötsel och naturvärden samt något om moss- och lavfloran
Nyckelbiotopsinventeringen
Ullstämmaskogens naturreservat. Beslut och skötselplan.
Inventering av skalbaggar i tre naturreservat i Linköpings kommun - Sommaren 2003
Inventering av insekter i granmiljöer i Linköpings kommun